test ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม เพื่อเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2

24 ธันวาคม 2564

              สำนักงานประกันสังคมได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ การประเมินครั้งที่ 2 (การสอบสัมภาษณ์) เพื่อให้ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม ได้รับทราบและเตรียมพร้อมเข้ารับการประเมิน รายชื่อตามประกาศสำนักงานประกันสังคม ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564

กลุ่มงานบริหารพนักงานประกันสังคม โทร  02956 2147 และ  02956 2133-34

รายละเอียดตามเอกสารแนบ